รับสมัคร เรียนพระไตรปิฎกรับสมัคร เรียนพระไตรปิฎก หลักสูตร 7 เดือน

เปิดเรียน 3 ส.ค. 2566 – จบหลักสูตร 29 ก.พ. 2567

สถานที่เรียน วัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ
แผนที่การเดินทาง https://tinyurl.com/wat30000

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เรียนปริยัติเพื่อการปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุธรรม
2. ไม่ได้เรียนเพื่อ ลาภ ยศ สักการะ

ผลที่จะได้รับ เมื่อเรียนจบหลักสูตร
1. เรียนพระวินัยจบแล้ว ฉลาดในวินัย เป็นพระภิกษุที่มีศีลดีงาม
2. เรียนพระสูตรจบแล้ว มีความศรัทธาอย่างยิ่งในพระรัตนตรัย
3. เรียนพระอภิธรรมจบแล้ว มีปัญญานำไปสู่การบรรลุธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องการเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
2. ตั้งใจเรียน ให้ความเคารพและเชื่อฟังอาจารย์ผู้สอน
3. ยินดีปฎิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของวัด
อ่านกฎระเบียบของวัด http://pratripitaka.com/rule.jpg

วิชาที่เปิดสอน
1. พระวินัย ( ภิกขุปาฏิโมกข์โดยละเอียด )
สอนโดย พระมหาวิทยา กตธมฺโม, พระอาจารย์ธนกฤต ฉนฺทธมฺโม
อาจารย์จากวัดเขาสนามชัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. พระสูตร + วิสุทธิมรรค
สอนโดย พระมหาอัมพร อาภสฺสโร
อาจารย์จากวัดท่ามะโอ จ.ลำปาง
3. พระอภิธรรม 9 ปริจเฉท (อภิธัมมัตถสังคหะ)
ปริจเฉทที่ 1,2,6,8,9 สอนโดย พระอาจารย์ชัยยุทธ ธีรชโย
อาจารย์จาก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพ
ปริจเฉทที่ 3,4,5,7 สอนโดย พระอาจารย์ชินวงศ์ ฐานวโร
อาจารย์จาก มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ตัวอย่างวีดีโอ เรียนอภิธรรม เรียนวินัย
https://tinyurl.com/study-tripitaka

วิธีสมัครเรียน
สมัครเรียน ด้วยการถ่ายรูปหนังสือสุทธิ เขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ส่งมาที่ Line ID = pratripitaka.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหาอลงกรณ์ จนฺทสาโร (ฝ่ายวิชาการ)
โทร. 086-9484072
พระอาจารย์บุญทรง คัมภีรปุญฺโญ (ฝ่ายสถานที่)
โทร. 093-9693955

สนทนาธรรม

Comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!